Sök

Utbildningar

Våra kurser gör dig bättre förberedd på att kunna hantera många av de svåraste kriserna som kan drabba ett samhälle.

Historiskt har våra utbildningar vänt sig till högre chefer inom myndigheter, militär och näringsliv. Den återupptagna totalförsvarsplaneringen har breddat målgrupperna. Kunskapsluckor har synliggjorts och utbildningsbehoven har ökat när myndigheternas medarbetare får utökade uppgifter och ansvarsområden. Vår målsättning är att vara navet i totalförsvarets kunskapsuppbyggnad.

Unika utbildningar

På Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet erbjuds unika utbildningar. Kurserna behandlar det svenska krisberedskapssystemet, totalförsvar, hotbilder, juridiska aspekter, informationspåverkan, cybersäkerhet och säkerhetsskydd, för att nämna några exempel.

Det som särskiljer våra utbildningar är att våra lärare är både forskare och praktiker, militärer och civila. För dig som går en utbildning hos oss blir detta synligt både i kursupplägg och i deltagarlistan. Du får höra presentationer av aktuella händelser och reflektioner från de som var ansvariga för hanteringen, ta del av relevant forskning och utöka ditt egna professionella nätverk.

Kunskap som behövs

Vi arbetar nära uppdragsgivarna för att leverera användbar kunskap till chefer och medarbetare i säkerhetssektorn. Vår verksamhet bygger på långsiktighet, vilket ger uppdragsgivare kontinuitet för sin personalförsörjning och möjligheten att uppdatera kunskap som tidigare förvärvats.

Kurserna vänder sig till chefer och medarbetare som i sitt arbete behöver vara väl insatta i samhällets krisberedskap, totalförsvar och civil-militär samverkan samt för dessa områden relevant säkerhetspolitik. De internationella kurserna vänder sig till parlamentariker, diplomater, akademiker, tjänstemän och militär personal med ett professionellt intresse i samhällets krisberedskap.

Uppdragsgivare

Kurserna genomförs på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvarsmakten och inom ramen för Natos program Partnerskap för fred (PfP). Vi genomför också utbildningstillfällen anpassade efter din organisations behov. Förutom hela kurser kan det handla om föreläsningar eller workshops.

Säkerhet

De flesta kurser kräver att du som deltagare är registerkontrollerad och säkerhetsprövad i lägst säkerhetsklass 3.

Kontakt

Kontakta Jan Eldeblad enhetschef, för frågor kring våra utbildningar.

Jan Eldeblad

Enhetschef, Sektionschef, Senior kurssamordnare

Jan.Eldeblad@fhs.se +46 8-55342919
Dela: