Sök

Militärteknik

Militärteknik behandlar de skilda sätt på vilka tekniken kan bidra till att uppfylla de grundläggande krigföringsförmågorna; verkan, skydd, uthållighet, underrättelser, rörlighet och ledning.

Militärteknik tillhör designvetenskaperna, vilket innebär att ämnet är nyttoinriktat och omfattar vilken militär effekt som är möjlig att uppnå med användning av en viss teknik samt under vilka förutsättningar detta är möjligt. Ämnet handlar om hur teknik och tekniska system inverkar på, och påverkas av militär verksamhet. Vilka möjligheter nyutvecklad teknik liksom en annorlunda användning av befintlig teknik kan ge är också något som studeras.

Forskning som gör nytta

Forskning inom militärteknik handlar om nyttan av teknik för militära syften. Exempel på frågor som studeras är:

  • Vilka nya möjligheter till ledning och underrättelser nya landvinningar inom telekommunikation och informationsteknologi erbjuder.
  • Hur materialteknik inverkar på förmågorna verkan och skydd.
  • Hur navigationsteknik påverkar förmågorna verkan, ledning och rörlighet.

För att kunna bedöma den potentiella, eller mäta den reella, nyttan av teknik för ett visst ändamål, dess förmågebidrag, krävs bidrag från flera kunskapsfält.

Det behövs såväl en förståelse av syftet med teknikanvändningen och den militära effekt tekniken förväntas bidra till, som kunskaper om teknikens egenskaper med tillhörande metoder för att kunna bedöma dess möjligheter och begränsningar. Härutöver behövs förståelse av den kontext där tekniken ska användas, det vill säga under vilka förutsättningar, såsom exempelvis i vilken fysisk miljö, tekniken ska fungera. I detta ingår även hur väl tekniken är anpassad till användarna och hur väl användarna är utbildade.

Militärtekniken i sin helhet

Sammantaget innebär detta att flera perspektiv är nödvändiga för att behandla militärtekniken i dess helhet. Det naturvetenskapliga, matematiska och teknologiska perspektivet bidrar till ökad förståelse för teknikens egenskaper, möjligheter och begränsningar. Den militära professionens praktikperspektiv, juridiken, beteendevetenskapen och kunskap om politiska och etiska bedömningsgrunder bidrar till förståelse för villkoren för och sammanhanget i vilken tekniken används.

Forskare

Professorer

Kunde inte hitta någon användare med e-postadressen bengt.vretblad@fhs.se.
Dela:
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.