Sök

Information till studenter med anledning av coronavirusets utbrott

English version below, updated 09-06-2021.

Försvarshögskolan ska bidra till samhällets gemensamma insatser för att minska smittspridningen. Uppdaterad 2021-0-09

Sammanfattning

 • Från höstterminen: Undervisning på campus när så är möjligt och under coronasäkra former, vilket i praktiken innebär mindre grupper vid lokalbundna läraktiviteter för att kunna hålla coronasäkert avstånd.
 • Föreläsningar genomförs på distans till minst 1 oktober eller tills ny information ges
 • Från 1 oktober – hel återgång till campusbaserad utbildning (kräver dock ytterligare lättnader från regering och FHM).

Försvarshögskolans inriktning mot bakgrund av lättnader i coronarestriktioner

(se längre ner i texten för bakgrundsinformation om lättnader)

Regeringens och FHM:s plan för att gradvis införa lättnader i coronarestriktionerna innebär att vi som lärosäte successivt kan öppna upp för mer campusbaserad undervisning. Detta ska fortfarande ske med restriktioner som möjliggör en smittsäker återgång och med beredskap för att kunna återgå till distansundervisning om läget åter skulle försämras.

OBS! Även om lättnader införs 1 juni vad gäller mer campusbaserad undervisning har vi en regel om att studenter på civila program ska få fyra veckors framförhållning för kurser eller kursmoment som ska genomföras på campus. De som studerar på officersprogrammen har boende genom Försvarsmakten och därför har vi endast satt två veckors framförhållning för dem. Av planeringsskäl kommer vårterminen inklusive avslutningar genomföras på distans i enlighet med vårterminens inriktning (bortsett från beviljade undantag).

Försvarshögskolans rekommendationer från 1 juni och till och med 30 september

 • Campusbaserad undervisning tillåts under coronasäkra former, det vill säga under förutsättning att vi håller avstånd och undviker trängsel. Våra undervisningslokaler har coronarelaterade begränsningar i antal personer som får vistas i lokalerna samtidigt.
 • Föreläsningar genomförs på distans till minst den 1 oktober, eller tills ny information ges.
 • Studenter och utbildning prioriteras för återgång till campusbaserade aktiviteter.
 • Schemaläggningar och lokalbokningar för höstterminens första kurs görs om och anpassas till coronasäkrade lokaler så långt det är möjligt för att säkerställa att avstånd kan garanteras. Vissa moment kan fortsatt behöva genomföras på distans då tillgång till coronasäkrade lokaler är gränssättande. Notera att scheman kommer att läggas mellan kl. 08.00-17.00 för att möjliggöra för fler studenter att vara på campus men sprida ut belastningen. Alla föreläsningar ska ske på distans, som en följd av punkterna ovan och lokalmässiga begränsningar.
 • Undervisningen ska planeras så att studenter med sjukdomssymptom kan tillgodogöra sig undervisningen. Det kan behövas olika typer av insatser som t.ex. kompletteringsuppgifter, hybridförsedda salar där studenter kan medverka i realtid samt andra mobila lösningar.
 • Gym och övriga träningslokaler är stängda, men öppnas troligen under coronasäkra former under sommaren. Mer information kommer.
 • Mässen är stängd, men ambitionen är att den ska kunna öppna så snart vi bedömer att öppnandet går att genomföra säkert.

Informella studieaktiviteter på campus

De lättnader som införs redan nu (1 juni) och utökas i juli antyder även ökade möjligheter till informella aktiviteter för studenter såsom grupparbeten, studier i våra lokaler. Vi ber er studenter dock fortsatt vara restriktiva både i frekvens och antal personer i sällskap för att undvika trängsel och risken för smitta som kan innebära att vi får stänga ner igen.

Försvarshögskolans rekommendationer från 1 oktober

Från vecka 40 räknar vi med att kunna öppna upp mer om krav på att undvika trängsel lyfts och vi därmed kan använda lokalerna fullt ut. Mer information kommer.

Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer

Vi påminner om Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer:

 • håll avstånd
 • iaktta god handhygien
 • stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom (ta coronatest och avvakta resultat före återgång till lärosätet)
 • ta vaccin så snart det erbjuds.

Stöd till dig som student

Språkverkstaden. Handledning i studiestrategier och skrivande via Stockholms universitets Studie- och språkverkstad.

Anna Lindh-biblioteket. Biblioteket kan ge olika stöd till dig som studerar, allt från att hjälpa dig att söka fram litteratur till din uppsats till guider för hur du kan använda digitala verktyg såsom Zoom.

Studievägledare. Kontakta våra studievägledare om du till exempel behöver råd när det gäller studievanor och studieteknik. Våra studievägledare kan också berätta mer om Språkverkstaden, Studenthälsan och andra resurser.

Studenthälsan. Om du mår fysiskt eller psykiskt dåligt under din studietid kan du få hjälp hos studenthälsan. Försvarshögskolan är ansluten till Studenthälsan i Stockholm. På deras hemsida kan du boka tid hos sjuksköterskor och psykologer med god förståelse för studentlivet. Du kan också få tips om hur du hanterar problem med exempelvis alkohol, stress eller prokrastinering.

Studentexpeditionen

Studentexpeditionen är tillsvidare stängt för besök men FUS (avdelning för forsknings- utbildnings- och studentstöd) nås på telefon eller mejl. fus@fhs.se, 08-553 425 00

Frågor?

Kontakta fus@fhs.se

BAKGRUND

Regeringen och Folkhälsomyndighetens plan för successiva lättnader i restriktioner

Coronagruppen har tagit del av den PM som ligger till grund för successiva lättnader, Folkhälsomyndighetens särskilda vägledning till lärosäten, den presskonferens med förtydliganden samt den information som förmedlades och diskuterades i ett möte med ministern för högre utbildning och representant från FHM, som högskoledirektören deltog i på fredagen förra veckan.

Faser för återöppnande, datum och lättnader som direkt påverkar oss som lärosäte

 • 1 juni, fas1: Distansregel lyfts. Fortfarande krav på att hålla avstånd och undvika trängsel.
 • 1 juli fas 2: Rådet om tjänsteresor och konferenser lättas upp, dock ska dessa genomföras med åtgärder för att minska risk för smittspridning. Rådet om att undvika nya kontakter vid längre resor tas bort. Fortfarande krav på att hålla avstånd och undvika trängsel.
 • 15 juli fas 3: Lättnader i långväga och stadskollektivtrafik (munskydd och begräsning i antal tas bort). Fortfarande krav på att hålla avstånd och undvika trängsel.
 • September, fas 4: Fortfarande krav på att hålla avstånd och undvika trängsel.
 • Ej datumsatt, fas 5: Uppdraget till vissa statliga myndigheter om att vidta ytterligare åtgärder för att öka andelen anställda som arbetar hemifrån slutar gälla (OBS detta uppdrag var sedan tidigare förlängt till 15 september men är nu alltså inte datumsatt). Trängselregel upphör.

Information to students at the Swedish Defence University because of the coronavirus outbreak

The Swedish Defence University will support society's joint efforts to reduce the spread of infection.

– English version of recommendations, updated 09-06-2021

Summary

 • From start autumn term: Campus-based teaching wherever possible and in a Corona-safe format, which means smaller groups for on premises teaching activities, in order to comply with recommendations for corona safe distance.
 • Lectures are held remotely until at least October 1, or until new information is provided
 • From October 1 - complete return to campus-based teaching (however, this requires further easing of restrictions by the government and FHM).

The Defence University’s position on easing of Corona restrictions

(see further down in the text for background information about the easing of restrictions)

The government's and FHM's plan to gradually introduce easing of Corona restriction means that the University can gradually open up to more campus-based teaching. This will still be done with restrictions that allow for a safe return and the possibility of returning to distance learning should the situation become worse again.

NOTE. Although easing of restrictions will be introduced on June 1 regarding more campus-based teaching, we have a rule that civilian students must be given four weeks' advance notice for courses or course units to be completed on campus. Officer students are provided housing through the Swedish Armed Forces, thus we have decided they need only two weeks advance notice. For planning reasons the completion of the spring term (apart from granted exceptions) including graduation will be conducted remotely, in accordance with the spring term decision.

Defence University’s recommendations from June 1 to September 30

 • Campus-based teaching is permitted under Corona-safe conditions, i.e. provided distance is maintained and crowding avoided. There are Corona-related restrictions on the number of people allowed on the premises at any one time.
 • Lectures are held remotely until at least October 1, or until new information is provided.
 • Students and education are prioritised for returning to campus-based activities.
 • Schedules and room reservations need to be made to choose premises where Corona requirements have been met as far as possible to ensure that distance between people can be guaranteed. Some modules may still need to be conducted remotely as access to premises adapted to Corona requirements are limited. Note that timetables will span 8am-5pm to allow more students to be on campus but spread over time. All lectures will be held remotely, for the above reasons and because of space constraints.
 • Teaching should be planned so that students with symptoms of illness can fulfil the education requirements without coming in to the university. Different types of efforts may be needed, such as supplementary tasks, rooms prepared for hybrid teaching where students can participate in real time and other mobile solutions.
 • The gym and other training facilities are closed, but probably will reopen in a Corona-safe manner during the summer. More information to come.
 • The Mess is closed, but the ambition is to open as soon as it can be safely done.

Informal study activities on campus

The easing of the restrictions already introduced (June 1) and further extended in July also signal increased opportunities for informal student activities such as group work, and studying on the premises. However, we continue to ask students to limit the frequency of meetings and the number of people meeting to avoid crowding and the risk of infection, which could mean that we have to close down again.

The Defence University’s recommendations from October 1

From week 40, we expect to be able to open up more if requirements to avoid crowding are lifted and we can therefore make full use of the premises. More information to follow.

General recommendations from the Public Health Agency

We remind you of the general Public Health Agency recommendations:

 • keep your distance
 • observe good hand hygiene
 • stay at home at the slightest symptom of illness (take a Corona test and wait for the results before returning to the University)
 • get vaccinated as soon as you are given the opportunity

Support for students

The Student Health Centre. If you feel physically or mentally unwell during your studies, you can turn to the Student Health Centre. The Swedish Defence University is affiliated with the Student Health Centre in Stockholm. On their website, you can book appointments with nurses and psychologists experienced in understanding student life. You can also get tips on how to handle problems with, for example, alcohol, stress or procrastination.

The language workshop. Tutorial in study strategies and writing via Stockholm University's Academic Writing Service

Student counsellor. Contact our study counsellors if, for example, you need advice regarding study habits and study techniques. Our study counsellors can also provide information about the Academic Writing Service, the Student Health Centre and other resources.

Anna Lindh Library. The library can provide diverse support to students, ranging from helping you find literature for your essay to guiding you on the use of digital tools such as Zoom.

Student Helpdesk at SEDU

Due to the coronavirus, the Student Helpdesk at Drottning Kristinasväg 37 will be closed for visits until further notice. FUS (Student and Education Office) can be reached on: fus@fhs.se, or 08-553 425 00

Contact address for questions

For people studying at the Swedish Defence University: fus@fhs.se

BACKGROUND

The government and the Public Health Agency plan to gradually ease restrictions

The Coronavirus Group has acquainted itself with the memorandum (in Swedish) on which the gradual easing of restrictions is based, the Public Health Agency's special guidance to higher education institutions (in Swedish), the press conference with clarifications, and the information conveyed and discussed in last Friday’s meeting with the Minister for Higher Education and the FHM representative, which the University Director attended.

Reopening phases, dates and easing of restrictions that directly affect SEDU

 • June 1, phase 1: Remote teaching regulation revoked. Maintaining distance and avoiding crowding still required.
 • July 1, Phase 2: Easing of restrictions for business trips and conferences, however, these must be conducted with measures to reduce risk of infection. Recommendation to avoid new contacts during longer trips removed. Maintaining distance and avoiding crowding still required.
 • July 15, Phase 3: Easing of restrictions for long-distance and urban public transport (wearing masks and limiting numbers no longer required). Maintaining distance and avoiding crowding still required.
 • September, Phase 4: Maintaining distance and avoiding crowding still required.
 • No date set, Phase 5: Mandate to certain government agencies to take additional measures to increase the proportion of employees working from home ends (Note this mandate was previously extended to September 15 but is now undated). Crowd avoidance regulation no longer applies.
Dela: