Sök

Information till studenter med anledning av coronavirusets utbrott

English version below, updated 24-09-2021.

Lättnaderna i restriktionerna innebär att Försvarshögskolans medarbetare och studenter återgår till campusbaserad verksamhet samt att lärosätet öppnar upp för allmänheten. Uppdaterad 2021-09-24

Följande gäller från 29 september 2021:

 • Campusbaserad undervisning får genomföras utan restriktioner i Försvarshögskolans lokaler (OBS: I rektors beslut från vecka 40, d.v.s. från 4 oktober). Distansundervisning ska inte bedrivas av coronarelaterade skäl, men väl när det är pedagogiskt befogat. Den tillfälliga möjligheten att av coronarelaterade skäl ändra i kursplan tas bort. Notera att kurser som påbörjats före vecka 40 men som avslutas efter i eller efter vecka 40 fortsatt kan vara distanslagda enligt tidigare schemaläggning. Moment med många studenter eller deltagare kan komma att genomföras på distans p.g.a. lokalbegräsningar. Planerade scheman och lokalbokning är det som gäller.
  Förhandsinformation om att våra utbildningar under höstterminen innehåller campusbaserade moment gick ut till såväl i juni som i augusti, och därmed med den framförhållning som är överenskommen med studentkåren.
 • Alla medarbetare får återvända till arbetsplatsen. Möjligheten till distansarbete där så är befogat kommer att regleras i övergångsregler (vi återkommer med mer information till medarbetare så snart som möjligt). Långsiktiga riktlinjer för distansarbete beräknas vara klara den 1 december).
 • Lärosätet öppnar för allmänheten. Anna Lindh-biblioteket öppnar successivt upp för allmänheten men inledningsvis med anpassade öppettider för att kunna bibehålla digitala kanaler.
 • Träningslokalerna på Drottning Kristinas väg 37 öppnar upp för samtliga studenter/deltagare i uppdragsutbildning och medarbetare samt även för medarbetare från Försvarshögskolans hyresgäster.
 • Mässverksamheten kan återgå till ordinarie verksamhet. Med bakgrund i omständigheterna kring mässens vilande verksamhet under pandemin, saknas förutsättningar för att återgå till ordinarie verksamhet per den 29 september. Mässledningen återkommer i egna informationskanaler med mer information fortlöpande.

Inför återgång till campus genomförs en övergripande riskanalys med handlingsplan. Försvarshögskolan kommer fortsatt att bevaka coronapandemins utveckling, regeringens och expertmyndigheternas rekommendationer. Lärosätet har beredskap att vid behov återinföra restriktioner.

Rekommendationer som gäller efter 29 september

De rekommendationer som kvarstår gäller framför allt vuxna som är ovaccinerade, som bör fortsätta hålla avstånd till andra människor när det är möjligt. Rådet att stanna hemma vid symptom på covid-19, undvika kontakter och testa sig gäller fortsatt för alla.

Du hittar råden och aktuellt information på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Besöksregler, passerkort med mera

När vi nu återvänder till lärosätet vill vi påminna om vad som gäller i våra lokaler på Drottning Kristinas väg från den 29 september. Vi räknar med att det blir hög arbetsbelastning på receptionen och våra vakter som bemannar den. Därför vill vi först påminna om att alltid ha med er passerkortet. Nyantagna till Officersprogrammet kommer att få sina passerkort på Karlberg. Mer information kommer.

Du som studerar hittar information om vad som gäller på studentportalen men vi vill betona att:

 • Externa gäster och allmänheten endast får vistas på de öppna ytorna på plan 2 och 3 på Drottning Kristinas väg 37 helgfria vardagar mellan 07:30 och 17:00. De ska använda huvudentrén för in- och utpassering.
 • Du är välkommen att ta med dig gäster till mässen när den hållet öppet, men eftersom vi är ett skyddsobjekt får du i övrigt inte ta med dig gäster till de lokaler som man behöver passerkort till. Du har ansvar för att dina gäster inte rör sig fritt i våra lokaler. Notera att det krävs passerkort för att komma ut genom huvudentrén eller andra entréer efter klockan 17:00.

Kontakt

Om du är osäker på vad som gäller för din kurs eller utbildning, kontakta kursansvarig. Om det gäller studiefrågor av mer allmän karaktär, kontakta studievägledare: studievagledning@fhs.se.

Information to students at the Swedish Defence University because of the coronavirus outbreak

This easing of restrictions means that the Defence University's employees and students will return to campus-based activities and that the University will reopen to the public.

– English version of recommendations, updated 24-09-2021

The following will apply from September 29, 2021:

 • Campus-based teaching may be conducted without restrictions on the Swedish Defence University premises. (NOTE: as per Vice-Chancellor’s Decision, from week 40, i.e. October 4.) Distance learning will not be conducted for Corona-related reasons, but when pedagogically justified. The temporary possibility to change the curriculum for Corona-related reasons is revoked. Please note that courses that have started before week 40 but will end after week 40 can still be taken remotely according to the previous schedule. Sessions with large numbers of students or participants may be conducted remotely due to space constraints. Planned schedules and room reservations remain in force. Advance notice that our courses in the autumn semester will include campus-based modules went out in both June and August, and therefore in accordance with the advance notice policy agreed upon with the Student Union.
 • All employees will be allowed to return to work. The possibility of teleworking where justified will be regulated in transitional rules (to be decided upon in week 38 - employees will be sent more information as soon as possible). Long-term guidelines for teleworking are expected to be ready by the end of the year.
 • The University is open to the public. Anna Lindh Library will gradually reopen to the public, but initially with adapted opening hours to maintain digital channels.
 • The gym facilities at Drottning Kristinas väg 37 will open to all students and employees, as well as to employees of the Defence University's tenants.
 • Mess activities can return to normal. In view of the circumstances surrounding the suspension of the Mess’s activities during the pandemic, the conditions are not yet in place to resume normal operations on September 29. The Mess management will provide more information through its own information channels on an ongoing basis.

A comprehensive risk analysis with an action plan will be carried out prior to the return to campus. The Defence University will continue to monitor the development of the Corona pandemic, the government's and the expert authorities’ recommendations. The University is prepared to reinstate restrictions if necessary.

Recommendations valid after September 29

The recommendations that remain apply in particular to adults who are unvaccinated, who should continue to keep their distance from other people whenever possible. The advice to stay at home in case of symptoms of Covid-19, avoid contact and get tested remains valid for everyone.

Advice and up-to-date information on Folkhälsomyndighetens webbplats.

Visiting rules, passes etc.

As we return to the University, we would like to remind you what will apply in our premises on Drottning Kristinas väg from September 29 onward. We anticipate that Reception and the guards manning it will have a heavy workload. Therefore, a reminder to always carry your access card with you.

Students will find information on the student portal but we would like to stress that:

 • External guests and members of the public are only allowed in the open areas on floors 2 and 3 at Drottning Kristinas väg 37 on weekdays between 07:30 am and 5:00 pm. Visitors must use the main entrance for entry and exit.
 • You are welcome to bring guests (Swedish citizens - as we are a protected site) to the Mess when it is open, but as we are a protected site you are not allowed to bring guests to the premises that require an access card. You are responsible for ensuring that your guests do not move freely in our premises. Please note that an access card is required to exit through the main entrance after 5:00 pm.

Contact

If you have questions about regulations concerning your course or programme, please contact the course coordinator. For more general questions about the studies, please contact the study counsellor, studievagledare@fhs.se

Dela: