Sök

Inriktning militärteknik

Om ditt förband har färre vapensystem men annan teknik än motståndaren, kan ni ändå gå segrande ur en strid? Militärteknik handlar om att förstå hur tekniken påverkar möjligheten att möta militära hot och hur du som chef kan lösa militära uppgifter.

Oavsett om man ska använda en radar, en radio eller ett robotsystem krävs interaktion mellan tekniken och människan som ska hantera den. Inriktningen militärteknik ger dig fördjupad förståelse för både tekniska och sociala komponenter och hur de påverkar militära operationer.

Ämnet försvarssystem ger kurser i militärteknik vid Officersprogrammet och för militärteknisk inriktning är det huvudämnet. Du får en chefsutbildning och du läser i övrigt samma ledaskapskurser som på den krigsvetenskapliga inriktningen. Även kurser i taktisk tillämpning och strategi är gemensamma för båda inriktningarna.

Sex VFU-inriktningar

Under termin 4-5 är du på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i Försvarsmakten och du fördjupar dig då i den VFU-inriktning du valt under din första termin. Programmets militärtekniska inriktning har två försvarsgrensinriktningar; en mot armén och en mot flygvapnet. För armén finns fem VFU-inriktningar. För flygvapnet gäller VFU-inriktningen militärteknik vid Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS). Inom din inriktning lär du dig om den teknik som används inom armén respektive flygvapnet.

De sex VFU-inriktningarna är:

Militärteknik vid FMTS

Denna VFU-inriktning är valbar för både armén och flygvapnet. Försvarsmaktens tekniska skola i Halmstad samlar expertis inom teknisk tjänst för samtliga försvarsgrenar och utbildar på materielsystem för armén och flygvapnet. Här blir du generalist för att som chef kunna analysera och leda militär verksamhet med avancerade tekniska system. Du lär dig om teknisk tjänst inom Försvarsmakten och hur du kan skapa uthållighet och tillgänglighet för krigsförbanden.

Vad gör en teknisk-officer? Läs mer på Försvarsmaktens webbplats.

Om teknisktjänst i Försvarsmakten.

Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS).

Indirekt bekämpning

Indirekt bekämpning innebär att man bekämpar ett mål som man inte kan se från skjutplatsen. Som officer inriktad mot indirekt bekämpning kommer du att lära dig skjuta med artilleri och att leda ett artilleriförband.

Vad gör en artilleriofficer? Läs mer på Försvarsmaktens webbplats.

Luftvärn

Ett luftvärnsförband har till uppgift att skydda civilbefolkning, militära förband och flygbaser från attacker från luften. Det kan också handla om att följa egna flyg med radar. Som luftvärnsofficer leder du verksamheten och övar tillsammans med din enhet på att lokalisera främmande och egna flyg, och att skjuta ner fientliga flyg.

Vad gör en luftvärnsofficer? Läs mer på Försvarsmaktens webbplats.

Fältarbete

Fältarbete innebär att på olika sätt förändra terrängen för att försvåra för fienden samtidigt som man försöker underlätta för den egna verksamheten. Ammunitions- och minröjning är exempel på fältarbeten. Officerare specialiserade på fältarbeten leder ingenjörsförbanden.

Vad gör en ingenjörofficer? Läs mer på Försvarsmaktens webbplats.

CBRN

CBRN är en förkortning av kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot och risker. Som CBRN-officer leder du en grupp vars uppgift är att skydda människor från kemiska och biologiska stridsmedel, radioaktivitet och kärnvapen. Det kan till exempel handla om att söka rätt på och identifiera faror i form av kemiska och biologiska ämnen eller att stoppa smittsamma sjukdomar. Arbetet utförs med avancerad utrustning.

Vad gör en CBRN-officer? Läs mer på Försvarsmaktens webbplats.

Ledningssystem

Ledningssystem är ett samlingsbegrepp för sambands- och informationssystem som radiosystem, datanätverk och kraftförsörjning. Ledningsofficeren utbildar i och leder arbetet i fält med de ledningssystem som är nödvändiga för att förbandschefen ska kunna leda sitt förband och samordna förbandens insatser. Du kommer lära dig hur dessa olika avancerade system fungerar.

Vad gör en ledningsofficer? Läs mer på Försvarsmaktens webbplats.

Vad gör en ledningssystemsofficer? Läs mer på Försvarsmaktens webbplats.

Vad gör en telekrigsofficer? Läs mer på Försvarsmaktens webbplats.

Breda karriärvägar

Dina arbetsuppgifter och din roll kan variera mycket och beror främst på vad som efterfrågas av just ditt blivande förband.

Din militärtekniska kompetens ger ett värdefullt perspektiv på förbandet oavsett vilken karriärväg du väljer. Du har många valmöjligheter eftersom du, förutom möjligheten att tjänstgöra i de flesta andra befattningar, får behörighet att tjänstgöra även i tekniska befattningar.

Tidigt i din karriär kan det innebära att du är chef inom förbandets tekniska tjänst och att du ansvarar för underhåll, uppföljning, reparationer av materiel, som till exempel fordon, helikoptrar, vapen, sensorer och sambandsmateriel. Men du kan också efter examen välja en mer traditionell befattning i likhet med de som utbildar sig på programmets krigsvetenskapliga inriktning.

Efterfrågan på tekniskt utbildade officerare är stor, så du har goda karriärmöjligheter. Senare i karriären kan du tjänstgöra som chef eller stabsmedlem i befattningar som kräver militärteknisk kompetens, till exempel i styrningen eller utvecklingen av Försvarsmaktens nya tekniska system och förmågor.

Huvudämnet försvarssystem är ett ämne i skärningen mellan samhällsvetenskap och ingenjörsvetenskap. För att komma in på den militärtekniska inriktningen ställs högre krav än de andra inriktningarna. Du måste ha läst naturvetenskapligt eller tekniskt program på gymnasiet, alternativt motsvarande kurser i efterhand.

Spännande karriärvägar för militärtekniker

Kapten Rasmus Bystedt tog examen från Försvarshögskolans officersprogram med militärteknisk inriktning 2014. Sedan dess har han både varit flygtekniker vid Blekinge flygflottilj och plutonch...

Här kombineras teknik och försvar

Sofia Taflin gillar att jobba med både hjärnan och kroppen. Därför har hon valt att läsa officersprogrammet med inriktning mot militärteknik. Här blandar hon tekniknörderi med praktiska mili...

Anna om militärteknisk inriktning

Möt Anna Rabar som läser Officersprogrammet med militärteknisk inriktning.

Inriktning krigsvetenskap

Inom ämnet krigsvetenskap studerar du krig, krigföring och användning av militära medel i alla typer av insatser. Du lär dig varför krig ser ut på ett visst sätt och läser mycket taktik och...

Inriktning nautik

Som officer med nautisk inriktning kan du tjänstgöra till exempel som fartygschef inom marinen. Ditt förband kan även stödja EU och FN vid marina insatser, till exempel övervaka handelsblock...

Dela:
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.