Sök

Sök

Uppdragsutbildning

Vill du kompetensutveckla dig eller dina medarbetare? Då ska du titta närmare på Försvarshögskolans uppdragsutbildningar.

Utbildningarna ges inom områden som vi kan och är bra på. Här nedan ser du ett urval av våra uppdragsutbildningar inom krisberedskap, ledarskap och informationssäkerhet.

Strategisk chefsutveckling (SCU)

Strategisk chefsutveckling är en ledarskapsutbildning för chefer på hög strategisk nivå inom offentlig förvaltning, näringsliv och organisationer. Det är en utbildning där du får utvecklas i...

Strategiskt ledarskap inom samhällets säkerhet

Det här är ett strategiskt ledarskapsprogram för dig som arbetar med totalförsvar, krishanterings- och säkerhetspolitiska frågor på den internationella arenan. Programmet består av fyra modu...

Strategisk reservofficerskurs

Det här är en kurs för reservofficerare i den strategiska ledningsnivån inom totalförsvaret. Fokus i kursen är systemförståelse på en övergripande strategisk nivå.

Chief Information Assurance Officer (CIAO)

Här lär du dig balansera riskhantering mellan personal, processer och teknik för att uppnå verksamhetens mål.

Säkerhetsskyddschef - grundkurs

Kursen är på grundnivå i utbildningsprogressionen för säkerhetsskyddschefer. Den ger dig förutsättningar till ett proaktivt, systematiskt och metodiskt säkerhetsskyddsarbete i egen säkerhets...

Säkerhetsskyddschef – fördjupningskurs

Kursen är en fördjupningskurs i utbildningsprogressionen för säkerhetsskyddschefer. Den här kursen ger dig ökad förmåga att förankra säkerhetsskyddet i din ledningsgrupp och organisation gen...

webbutbildning-man

Grundläggande säkerhetsskydd

Webbutbildning som på ett lättillgängligt sätt lotsar dig igenom säkerhetsskyddets delar som exempelvis personalsäkerhet, informationssäkerhet och fysisk säkerhet.

Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar 1

Det här är en specialutformad kurs för dig som arbetar med krisberedskap eller totalförsvar. Kursen ger dig kunskap om samhällets krisberedskap och totalförsvar och hur man arbetar inom områ...

Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar 2

Det här är fortsättningskursen för dig som har gått Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, steg 1 (HK1). Kursen ger dig förutsättningar att utveckla fördjupade kunskaper att...

webbutbildning kvinna

Grundläggande webbkurs i totalförsvarsjuridik

Webbutbildning som på ett lättillgängligt sätt förklarar vad totalförsvaret är och lotsar dig igenom de lagar och regler som gäller vid höjd beredskap och krig.

Regelverk och ansvar i totalförsvaret

Den här kursen syftar till att utveckla din kunskap om totalförsvaret i Sverige utifrån både ett system- och lagstiftningsperspektiv. Kursen syftar också till att genom kunskapsutveckling bi...

Totalförsvarsjuridik - tillämpningskurs

Den här kursen ger dig förutsättningar att diskutera totalförsvarslagstiftningen och hur den i sin nuvarande form kan tillämpas. Du får också möjlighet att fördjupa dig i mekanismer och stru...

Utveckling grupp och ledare

UGL är en ledarskapsutbildning för dig som vill utveckla dig själv som ledare och medarbetare.

Utvecklande ledarskap – UL

Ett utvecklande ledarskap är när ledaren har en ledarstil som utvecklar sina anställda och därigenom får en effektivare organisation.

Att leda genom andra

Indirekt ledarskap (IL) är för dig som har en eller flera organisatoriska nivåer mellan dig och medarbetarna.