Sök
  • Start
  • Utveckling av system för försvar och säkerhet - masterprogram

Utveckling av system för försvar och säkerhet — masterprogram

Det här är ett tvärvetenskapligt, internationellt masterprogram i skärningen mellan samhällsvetenskap och ingenjörsvetenskap. Utbildningen är framtagen i nära samarbete med myndigheter och företag i försvars- och säkerhetssektorn och ger dig kunskaper om hur tekniska system integreras med människor och organisation för att möta en komplex hotmiljö.

Anmälan öppen 15 mars-15 april.

Utveckling av system för försvar och säkerhet är en tvåårig utbildning som leder till en masterexamen i försvarssystem. Programmet riktar sig till dig som har en officersexamen, högskoleingenjörsexamen eller motsvarande förkunskaper.

Framtida karriärmöjligheter

Utbildningen har få motsvarigheter i Europa och möter ett behov av en delvis ny yrkeskategori människor som stödjer kommunikationen mellan utvecklare och användare av system för försvar och säkerhet. Tidigt i karriären har du som examinerad från programmet troligen en central roll i utvecklingsprojekt, medan du senare i karriären till exempel passar för ledande roller i styrningen av din organisations program och processer. Jobben finns vid myndigheter inom försvars- och säkerhetssektorn men även på kommunal och regional samhällsnivå eller på företag i samhällskritiska branscher som energi, kommunikation, transport och infrastruktur.

Programmet ger behörighet för nationell och internationell forskarutbildning.

Om utbildningen

Utbildningen ger dig förståelse för de system som har förmåga att bidra till, eller påverka, ett samhälles försvar och säkerhet. Hur de utvecklas och används, och hur både tekniska och sociala komponenter samverkar i systemen.

Huvudämnet är försvarssystem, ett tvärvetenskapligt ämne med sociotekniskt perspektiv och med systemanalys som främsta problemlösningsstrategi. Metoder och teorier lånas också från andra ämnen inom samhällsvetenskapen eller ingenjörsvetenskapen.

Du kommer studera förutsättningarna för utveckling, anskaffning och användning av teknik och materiel för försvars- och säkerhetsförmågor. Statens behov är centrala för att avgöra vad systemen ska leverera och vilka krav som ska tillgodoses. Hänsyn måste tas till kraven från den unika verksamheten i sig, som till exempel väpnad strid och dess fysiska miljö, men också till traditioner, antagonistiska hot och folkrätten. Möjligheterna att tillgodose behoven begränsas ofta av en rad faktorer, särskilt ekonomi och industrins villkor. Du kommer därför lära dig att kritiskt granska, bedöma, analysera och kommunicera behov, krav och tekniska lösningar relaterade till försvars- och säkerhetsförmåga.

Utbildningens upplägg

Programmet kombinerar egna studier, föreläsningar och seminarier med övningar och möjlighet till praktik. Kurserna under det första året ger dig en stabil grund i försvarssystemteori, vetenskapliga metoder och systemarbete. Under det andra året har du stor frihet att skräddarsy din egen inriktning med valbara kurser på Försvarshögskolan eller lärosäten Försvarshögskolan samarbetar med.

Lärarna är aktiva forskare i försvarssystem eller stödjande ämnen och utbildningen genomförs i nära samverkan med försvars- och säkerhetssektorn. Försvarshögskolan har ett väletablerat samarbete med Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och även med privata aktörer i sektorn, vilket bidrar till ett praxisnära fokus i utbildningen och möjlighet till praktik på relevanta arbetsplatser.

Termin 1

Introduktion till ingenjörsvetenskap för samhällsvetare, 15 hp
(För dig med samhällsvetenskaplig bakgrund.)

Ledarskap i officersprofessionen för ingenjörer, 7,5 hp
Krigföring och flexibilitet, 7,5 hp
(För dig med ingenjörsvetenskaplig bakgrund.)

Teori för försvarssystem, 15 hp
(Gemensam.)

Termin 2

Metod för försvarssystem, 15 hp
Användbarhet och design av interaktiva system, 4,5 hp
Konceptutveckling och systemarbete, 10,5 hp

Termin 3 och 4

Introduktion till folkrätt, krig och teknik, 3 hp
Strategisk ledning av förmågeutveckling, 7,5 hp
Masteruppsats, 30 hp

Exempel på valbara kurser:
Cyberoperationer i antagonistisk miljö, 7,5 hp
Design av ledningssystem, 7,5 hp
Fördjupning i systemperspektiv på totalförsvaret, 4,5 hp
Hot och riskanalys, 7,5 hp
Logistik för försvarssystem, 7,5 hp
Operativa och etiska aspekter på autonoma system, 7,5 hp
Praktik, 12 hp
Praktik, 15 hp
Vapenverkan och skydd mot vapenverkan, 7,5 hp

Marika Ericson
Med civilt och militärt perspektiv
Marika Ericson är lärare på programmet Utveckling av system för försvar och säkerhet. Hennes fokus är cyberoperationer och teknologisk krigföring utif...
Kent Andersson
Helhetssyn viktig för samhällets säkerhet
Kent Andersson är ansvarig för Sveriges första masterprogram i ämnet försvarssystem, ett ämne som ger kunskap om hur tekniska och sociala faktorer sam...
Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Poäng

120

Startperiod

HT-19

Startvecka

Vecka 36

Slutvecka

Vecka 22

Behörighet

Alternativ ett: Högskoleingenjörsexamen eller motsvarande. Alternativ två: Officersexamen. Alternativ tre: Kandidatexamen eller yrkesexamen om 180 hp som inkluderar minst 90 hp studier inom försvars- och säkerhetsområdet varav minst 15 hp studier i relationen mellan teknik och försvars- och säkerhetsorganisationer. Dessutom krävs kunskaper i matematik motsvarande Ma 3b eller 3c, fysik motsvarande Fy 2 samt engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6. Särskilda behörighetskrav gäller för vissa valbara kurser.

Undervisningsform

Normal

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Engelska

Studietakt

100%

Urval

Urval sker på grundval av betygen från de högskolestudier som ger behörighet och ett personligt brev.

Övrigt

Vid ansökan via www.antagning.se ska du ladda upp de dokument som behövs för att stödja din behörighet till programmet. Du bör också ladda upp ett personligt brev om maximalt 500 ord där du beskriver varför du söker till programmet och hur du bedömer att din tidigare utbildning och/eller arbetslivserfarenhet kan bidra till försvars- och säkerhetssektorn efter examen.

Ansvarig institution

Militärvetenskapliga institutionen

Typ

Program

Dela:
Publicerad 2018-12-21 Uppdaterad 2019-03-22