Sök
  • Start
  • Totalförsvarsjuridik - tillämpningskurs

Totalförsvarsjuridik - tillämpningskurs

Den här kursen ger dig förutsättningar att diskutera totalförsvarslagstiftningen och hur den i sin nuvarande form kan tillämpas. Du får också möjlighet att fördjupa dig i mekanismer och strukturer för implementering av fullmaktslagarna, samt de delegationer i Regeringsformen som dessa vilar på.

Efter avslutad kurs ska du kunna använda praktiska verktyg och metoder för tillämpning av totalförsvarslagstiftning inom din egen organisation. Kursen syftar dessutom till att stärka former för samverkan mellan beslutsfattare och jurister i olika roller.

Kursens innehåll består av övergripande scenarier. Dessa scenarier spänner över att beskriva ett långsamt förändrat säkerhetspolitiskt läge till ett väpnat angrepp.

Med hjälp av spelkort belyses olika totalförsvarsjuridiska problem. Dessa spelkort syftar till beredning av beslut, samt beslutsfattande i problemställningen. Utifrån deltagarnas behov och intressen kan spelkorten bland annat handla om fullmaktslagstiftning, strukturer och regelverk för höjd beredskap och krigsorganisering.

Upplägg och omfattning

Kursen omfattar tre heldagars platsbunden utbildning, men kan anpassas och genomföras nätbaserat om situationen med anledning av covid-19 kräver det.

Du får under kursen praktiskt tillämpa befintlig totalförsvarslagstiftning utifrån övergripande scenarier. Scenarierna utgår från behovet att tillämpa lagstiftningarna i såväl snabbt eskalerande som mer långsamt utvecklade händelser, där deltagarna ges möjlighet att analysera och reflektera över sitt eget ansvar och beslutsmandat i tillämpningen av totalförsvarslagstiftning. Genom gruppsammansättningen ges du möjlighet att öka din kunskap och förståelse för andra aktörers ansvar och beslutsmandat inom området.

Du bör avsätta tid för inläsning av scenarier innan kursen startar. Rekommenderad läsning och referenslitteratur skickas ut i samband med antagningsbesked och kursinformation. Allt du behöver publiceras också på Försvarshögskolans lärplattform.

Målgrupp

Kursen vänder sig till jurister och beslutsfattare inom det militära och civila försvaret (kommuner, regioner, länsstyrelser, myndigheter och privat näringsliv) som i sin roll har uppgifter av betydelse för totalförsvaret.

Förkunskaper

För att tillgodogöra sig kursen på bästa sätt ska deltagaren tidigare ha genomgått kursen Regelverk och ansvar i totalförsvaret eller inneha motsvarande kunskaper om relevant lagstiftning inom krisberedskap och totalförsvar.

Bakgrund

Totalförsvarsjuridik är samlingsnamnet för området som analyserar, forskar och utbildar med fokus på regelverk för totalförsvaret, både det civila och det militära försvaret.

Kursen Totalförsvarsjuridik – tillämpningskurs har utvecklats som ett led i en större utbildningssatsning inom området totalförsvarsjuridik. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tillsammans med Försvarshögskolan (FHS) tagit fram ett koncept med en serie ingående kurser, som möjliggör aktörers kunskapsprogression inom totalförsvarsjuridik.

Kursen ger deltagarna förutsättningar att diskutera totalförsvarslagstiftningen och få en större förståelse för hur den i sin nuvarande form kan tillämpas.

Kursen genomförs för första gången 2021 av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

Utbildningsnivå

Annan

Poäng

Ej poäng

Startvecka

Vecka 24

Slutvecka

Vecka 24

Behörighet

Genomgått kursen Regelverk och ansvar i totalförsvaret eller inneha motsvarande kunskaper om relevant lagstiftning inom krisberedskap och totalförsvar.

Omfattning

Tre heldagar, 15-17 juni 2021

Undervisningsform

Distans

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Svenska

Kostnad

Denna kurs genomförs för första gången i juni 2021 och erbjuds som pilotkurs utan avgift vid detta tillfälle. Deltagarna bokar och bekostar resor, mat och boende själva. Fika ingår.

Studietakt

100%

Urval

För att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen samt med hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsperspektiv förbehåller sig MSB rätten att göra ett urval om antal sökande överskrider antal platser på kursen. Deltagare som tidigare gått någon/några av kurserna Regelverk och ansvar i totalförsvaret, Folkrätt och nationell rätt för den civila delen av totalförsvaret eller Juridisk rådgivning i kris prioriteras i eventuellt urval.

Övrigt

Kursen omfattar tre heldagars platsbunden utbildning, men kan anpassas och genomföras nätbaserat om situationen med anledning av covid-19 kräver det.

Ansvarig institution

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Typ

Uppdrag

Dela:
Publicerad 2021-03-01 Uppdaterad 2021-10-21