Sök

Sök
  • Start
  • Ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet – masterprogram

Ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet – masterprogram

Det här programmet ger dig en bred teoretisk men också praktisk kunskap om hur organisationer och insatser leds vid omfattande kriser och svåra samhällspåfrestningar. Du kommer studera problem och utmaningar som ledare och ledningsorganisationen ställs inför, både före, under och efter en insats.

Programmet leder till en masterexamen i ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet. Du som önskar kan avsluta dina studier efter ett år och får då en magisterexamen. Utbildningen ges primärt på svenska.

Framtida karriärmöjligheter

Ditt framtida jobb finns sannolikt inom offentliga organisationer eller privata företag som har centrala roller i, eller kopplingar till, det svenska totalförsvaret. Du kommer som chef, ledare eller expert kunna arbeta med att utveckla ledningsförmåga och att förbereda, organisera, leda och utvärdera insatser vid både begränsade men också övergripande påfrestningar på samhället. Det kan handla om påfrestande förhållanden där det råder fara för liv, stor osäkerhet och tidspress, som exempelvis vid omfattande skogsbränder, översvämningar, långvariga strömavbrott, pandemier, terrorattentat och militära hot.

Programmet ger dig också behörighet för forskarutbildning inom huvudområdet vid Försvarshögskolan eller vid andra lärosätens forskarutbildningar.

Om utbildningen

Programmet Ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet handlar om utmaningar med att leda insatser och utvecklandet av metoder för att lösa utmaningarna. För att kunna leda en insats krävs både ledarskap och ledning. Ledarskap handlar om hur du skapar motivation och förtroende. Ledning handlar om vad som behöver göras och hur insatser inriktas och samordnas.

Du kommer få en bred teoretisk kunskap om generella problem och utmaningar som ledare och ledningsorganisationen som helhet kan ställas inför, både under förberedelsefasen men också under pågående insats. Du kommer exempelvis att studera hur ledning organiseras, beslutsfattande, individens roll i ledningssystemet och hur olika organisationer med olika ledningsfunktioner kan samverka. Fokus läggs också på insatsers tidsperspektiv:

  • Före – bygga upp en beredskap eller förmåga att leda
  • Under – att leda en pågående insats
  • Efter – att lära sig av erfarenheter

På programmet får du möjlighet att skapa fiktiva ledningsövningar där flera organisationer ingår och du kommer få förståelse för hur du hanterar både människors reaktioner samt medias krav vid kriser.

Utbildningen innehåller också erfarenhetsföreläsningar med företrädare från försvars- och säkerhetssektorn i Sverige, samt ger möjlighet till praktik på för sektorn relavanta arbetsplatser.

Utbildningens upplägg

Undervisningen genomförs i form av föreläsningar, seminarier och andra läraktiviteter. De flesta av programmets kurser inleds med ett block med föreläsningar och självstudier där teoretiska begrepp, aktuellt forskningsläge och erfarenheter från olika professioner tas upp. Detta behandlas sedan exempelvis genom att du gör ett skriftligt arbete eller genom seminarier. Till sist får du praktiskt tillämpa det du lärt dig i ett övningsmoment; från enklare scenarioövningar till mer avancerade spel.

Dina lärare är primärt experter inom ledningsvetenskap och ledarskap under påfrestande förhållanden, men du kommer också få träffa andra erfarna experter från olika professioner.

Ledarskap under påfrestande förhållanden – teoretiska grunder, 7,5 hp

Ledningsvetenskap – teoretiska grunder, 7,5 hp

Kvalitativa och kvantitativa metoder med vetenskapsteori, 7,5 hp

Individuella perspektiv på att leda, 7,5 hp

För dig som läser till en masterexamen:

Organisatoriska perspektiv på att leda, 7,5 hp

Interorganisatoriska perspektiv på att leda, 7,5 hp

Syntes – från individ till samhällssystem, 7,5 hp

Fördjupningskurs i kvalitativa och kvantitativa metoder med vetenskapsteori, 7,5 hp

För dig som läser till magisterexamen:

Organisatoriska perspektiv på att leda, 7,5 hp

Interorganisatoriska perspektiv på att leda, 7,5 hp

Magisteruppsats, 15 hp

Valbara kurser (utbudet kan variera):

Praktik, 15 hp

Praktik, 30 hp

Rekrytering och urval för organisationer inom området försvar, krishantering och säkerhet, 7,5 hp

Att skapa och nyttja ledningsförmåga, 7,5 hp

Ledarskap, organisation och beslutsfattande, 7,5 hp

Viktig information:

Kursen kan komma att ställas in om färre än fyra studenter anmäler sig till kursen. Det finns också möjlighet att läsa kurser från Försvarshögskolans övriga kursutbud eller andra lärosäten.

Masteruppsats, 30 hp

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Poäng

120

Startperiod

HT-23

Startvecka

Vecka 35

Slutvecka

Vecka 22

Behörighet

Kandidatexamen eller en yrkesexamen omfattande minst 180 hp, inkl. ett självständigt arbete om minst 15 hp. Examen ska vara inom något av områdena samhällsvetenskap, teknik eller annat relevant område eller ämne.

Undervisningsform

Normal

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Svenska

Studietakt

100%

Urval

Urval baseras på en sammanvägd bedömning av kvalitet (betyg) på självständigt arbete (uppsats), antalet avklarade högskolepoäng inom området (studier vid Försvarshögskolan eller andra kurser som bedöms som relevanta inom exempelvis brandingenjörsprogrammet, riskhanteringsområdet, katastrofmedicin, freds- och konfliktstudier, polisiärt arbete, eller ledarskapsområdet), och relevans av tidigare yrkeserfarenhet. Som yrkeserfarenhet räknas även praktik. Stor vikt läggs vid både relevans av tidigare studier och relevans av yrkeserfarenhet.För att åberopa yrkeserfarenhet behöver du skicka in ett intyg där arbetsuppgifter eller motsvarande framgår, samt att längd på yrkeserfarenheten i fråga framgår.

Övrigt

Kontrollera att dina examensbevis inklusive betyg finns på www.antagning.se. Om du tar examen juni 2023 kan du komplettera din ansökan senast 16 juni 2023. Om du har relevant arbetslivserfarenhet som du vill åberopa laddar du upp intyg där arbetsgivare/arbetsplats framgår och arbetsuppgifter kortfattat beskrivs.

Typ

Program

"Det bästa beslut jag tagit"

När Daniella Arnhjort läste krishantering och beredskapssystem inom kandidatprogrammet i statsvetenskap så föll allt på plats. Då valde hon masterprogrammet i ledarskap och ledning.

Xi Jinping och Biden på G20 november 2022.

Drömjobbet som geopolitisk analytiker

"Ämnet för masterprogrammet var klockrent och jag kände att det här måste jag göra. Kunskaper inom ledarskap och ledning är något jag kommer att ha stor användning av var jag än arbetar."

Samhällsutmaningar och krispsykologi

Första gången Siri Sandberg kom i kontakt med Försvarshögskolan var via vänner och sedan i samband med att lärosätet arrangerade öppet hus för potentiella studenter. Det blev ingången till a...

En utbildning med konkret nytta för yrkeslivet

Hon var nybliven operativ chef för Sveriges största räddningsregion. Då hittade Moa Hummelgård Försvarshögskolans masterprogram Ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet....

Plugga för en säker framtid

Försvarshögskolan är det enda lärosätet i Sverige där civila och militära perspektiv på försvar, krishantering och säkerhet möts. Här ska du plugga om du vill jobba med morgondagens kriser...

”Att kunna leda i kris blir allt viktigare”

Pandemiutbrott, skogsbränder, cyberattacker och terrorattentat – med dagens stora kriser behövs kompetenta personer som kan leda organisationer och insatser under påfrestande förhållanden.

Dela:
Publicerad 2020-02-19 Uppdaterad 2023-03-31