Sök

Sök

Utvärderingar

Utvärdering.

Vad gick bra och dåligt vid er organisations krishantering? Vi utvärderar både händelser och övningar.

För att utvecklas krävs ibland en tillbakablick och granskning av det förflutna. Det är alltid lätt att med facit i hand kritisera brister i aktörers agerande. Med bas i forskning, tidigare studier och erfarenhet vet vi hur svårt, och nästintill omöjligt, det är att lyckas med krishantering.

En kunnig utomstående part

Vi fungerar som en extern part med god kunskap om säkerhetssektorn och de lagar och förordningar som styr verksamheten. Genomför ni utvärderingen inom den egna organisationen kan vi fungera som metodstöd.

Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet har lång vana av att utvärdera både inträffade kriser och övningar. Händelserna har varit av skiftande karaktär såsom skogsbrand, terrordåd, smittsamma sjukdomar och tekniska avbrott. Vi har medverkat vid utvärderingen av samtliga nationella samverkansövningar.

Vi använder vedertagna utvärderingsmetoder. Val av metod och upplägg styrs av utvärderingens syfte och bestäms i dialog med uppdragsgivaren. Hur omfattande utvärderingen ska vara avgör du som beställare.

Olika metoder

Måluppfyllelse eller utfall är en vanlig utvärderingsmetod och den som är allra vanligast vid övningsutvärderingar. Grundfrågan är om, och eventuellt i vilken grad, som utfallet av en insats blev det förväntade. Stämmer resultaten överens med målen? Målen för det som ska utvärderas behöver vara mätbara. För att bedöma i vilken grad målen uppnåtts används indikatorer, som även de behöver vara mätbara/bedömningsbara.

Processpårning är en vetenskaplig metod som bland annat används för att utveckla teori, skapa hypoteser och etablera kausala samband genom att identifiera så många länkar som möjligt i en händelsekedja. Processpårning tar vara på information från flera olika typer av källor för att beskriva de bilder som aktörerna hade av händelsen där och då. Utvärderingen ger en kronologi över exempelvis lägesförståelse och resurstillgång vid kritiska ögonblick under hanteringen av händelsen. Fördelen med processpårning är att den låter analytikern följa spår som kan ha haft avgörande betydelse för utfallet men som lätt kan döljas i en mer översiktlig analys. 

Kontakt

Kontakta Jenny Deschamps-Berger för frågor kring utvärderingar.

Dela: