Sök

Sök

Nätverk och samarbeten

Försvarshögskolan samarbetar med flera nationella och internationella lärosäten, institutioner, organisationer och näringslivet när det gäller forskning.

Centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet (CDIS)

Centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet grundades 2020 som ett samarbete mellan Kungliga tekniska högskolan (KTH) och Försvarsmakten för att utveckla nya tekniker och metoder för att stärka Sveriges cyberförsvar och informationssäkerhet genom forskning och utbildning.

Målet är att utveckla kunskap, skapa nya metoder, verktyg, koncept och tillämpningar inom området. CDIS bidrar till Sveriges enda utbildning för värnpliktiga cybersoldater och cirka 25 forskare är knutna till forskningscentrumet. Försvarshögskolan deltar i samarbetet sedan 2021 och bidrar bland annat med utbildning på KTH:s nya mastersprogram i cybersäkerhet, samt till KTH:s forskarutbildning.

Centrum för forskning om specialförband

Centrum för forskning om specialförband (Centre of Special Operations Research - CSOR) inrättades den 19 februari 2021 och är ett virtuellt centrum som är en länk mellan Försvarshögskolan och specialförbandsledningen vid Försvarsmakten.

Centrum för naturkatastroflära (CNDS)

Centrum för naturkatastroflära (Center of Natural Hazards and Disaster Science, CNDS) är en nationell plattform för forskning om naturkatastrofer och extrema händelser. CNDS är ett samarbete mellan Försvarshögskolan, Karlstads universitet och Uppsala universitet.

Centrum för operativ juridik och folkrätt

Centret forskar om folkrättsliga aspekter på militära operationer och ansvarar för utbildning inom ämnet operativ juridik och folkrätt på Försvarshögskolans kurser och program.

East Asian Security and Strategy Programme

Inom programmet bedrivs forskning om Kinas utrikes- och säkerhetspolitik och om landets roll som en växande stormakt inom regional och global säkerhet. Även andra östasiatiska staters säkerhetspolitiska strategier analyseras ur olika perspektiv.

European Societal Security Research Group

Den europeiska gruppen för samhällssäkerhetsforskning samlar en tvärvetenskaplig grupp av forskare med inriktning på EU: s utvidgade säkerhetsroll.

Från militära och civila uppdrag utanför Europa till terrorism, hälsosäkerhet, livsmedelssäkerhet och kritiskt infrastrukturskydd i Europa samarbetar EU-medlemmar nu på ett flertal nya områden. Tillsammans syftar dessa insatser till att förbättra EU: s kapacitet som helhet för att hantera kriser och skydda individer mot skador. Beskriven som "homeland security" i andra nationella sammanhang kan EU: s utvidgade säkerhetsroll beskrivas när det gäller "samhällets säkerhet".

Narrative Research Lab

Syftet med Narrative Research Lab (NRL) är att producera och sprida kunskap om hur narrativ – berättelser om samhället och världen – påverkar den politiska verkligheten i en värld som är alltmer digitaliserad. Ambitionen är att samverka med olika samhällsaktörer och nå ut med forskningen till olika samhällsarenor.

Dela: