Sök

Sök
 • Start
 • Innovation, försvar och säkerhet - masterprogram

Innovation, försvar och säkerhet — masterprogram

Det här är ett program med få motsvarigheter i Europa. Det möter ett behov av en ny yrkeskategori som stöder kommunikationen mellan utvecklare och användare av tekniska system i försvars- och säkerhetssektorn. Programmet ger dig förmåga att förstå komplexa problem och se möjligheter utifrån ett systemperspektiv.

Observera att Innovation, försvar och säkerhet är det nya namnet på programmet som tidigare hette Utveckling av system för försvar och säkerhet. Namnbytet gäller från 14 september 2022.

Programmet är ett tvärvetenskapligt, internationellt masterprogram i skärningen mellan samhällsvetenskap och ingenjörsvetenskap. Fokus ligger på utveckling och innovation för starkare försvar och ökad säkerhet.

Utbildningen är framtagen i nära samarbete med myndigheter och företag i försvars- och säkerhetssektorn och ger dig kunskap om hur tekniska system integreras och samverkar med människor och organisation för att möta komplexa hotmiljöer.

Studenterna på programmet kommer från olika utbildningsbakgrunder, som exempelvis ingenjörsvetenskap, samhällsvetenskap och naturvetenskap. Vi strävar efter att olika perspektiv ska mötas i utbildningen.

Programmet leder till en masterexamen i försvarssystem. All undervisning sker på engelska.

Framtida karriärmöjligheter

Din kunskap kommer vara efterfrågad i utvecklingsprojekt med tydliga mål, i samarbetsprojekt på högre nivå i en organisation eller i projekt och samarbeten som rör sig över landsgränser i internationaliserade leverantörsstrukturer.

Tidigt i karriären har du troligen en central roll i utvecklingsprojekt, medan du senare i karriären till exempel passar för ledande roller i styrningen av din organisations program och processer.

Möjliga framtida arbetsgivare är företag och myndigheter inom försvars- och säkerhetssektorn, inom krisberedskapsorganisationer på kommunal, regional och nationell nivå eller på företag i samhällskritiska branscher som energi, kommunikation, transport och infrastruktur.

Tidigare studenter vid programmet arbetar exempelvis på Försvarsdepartementet, Försvarets materielverk och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

Med det helhetsperspektiv som programmet ger följer även möjligheter utanför sektorn – det finns inga skarpa gränser för i vilka branscher din kunskap kan komma till nytta.

Exempel på tänkbara yrkesområden efter examen:

 • Systemutvecklingsprojekt
 • Analysarbete för myndigheter eller företag
 • Förmågeutveckling
 • Teknologiutveckling
 • Riskhantering

Programmet ger också behörighet för nationell och internationell forskarutbildning, till exempel som doktorand vid programmets heminstitution på Försvarshögskolan: Institutionen för försvarssystem.

Samarbeten

Programmet har utvecklats och vidareutvecklas i samarbete med bland andra följande myndigheter, företag och organisationer:

 • BAE Systems Hägglunds
 • Consoden
 • FMV, Försvarets Materielverk
 • Försvarsmakten
 • Knowit Defence Technology AB
 • Kustbevakningen
 • Saab AB
 • SME-D (Small, Medium Enterprises within Defence)
 • SOFF, Säkerhets- och försvarsföretagen

Om utbildningen

Utbildningen ger dig förståelse för de system som bidrar till, eller påverkar, ett samhälles försvar och säkerhet. Hur de utvecklas och används, samt hur både tekniska och sociala komponenter samverkar i system.

Du kommer studera förutsättningarna för utveckling, anskaffning och användning av teknik och materiel för försvars- och säkerhetsförmågor. Statens behov är centrala för att avgöra vad systemen ska leverera och vilka krav som ska tillgodoses. Hänsyn måste tas till kraven från den unika verksamheten i sig, som till exempel väpnad strid och dess fysiska miljö, men också till traditioner, antagonistiska hot och folkrätten. Möjligheterna att tillgodose behoven påverkas ofta av en rad faktorer, särskilt ekonomi och industrins villkor. Du kommer därför lära dig att kritiskt granska, bedöma, analysera och kommunicera förutsättningar, behov, krav och tekniska lösningar relaterade till försvars- och säkerhetsförmåga.

Lärarna är aktiva forskare i försvarssystem och ingår i en internationell forskningsmiljö med utbyten och samverkan. Vissa lärare är officerare eller har en bakgrund från Försvarsmakten.

Försvarshögskolan har ett väletablerat samarbete med Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och med privata aktörer i sektorn, vilket bidrar till ett praxisnära fokus i utbildningen med många gästföreläsningar och goda möjligheter att hitta praktikplats och göra examensarbete hos relevanta arbetsgivare.

Utbildningens upplägg

Programmet kombinerar egna studier, föreläsningar och seminarier med övningar och möjlighet till praktik. Kurserna under det första året ger dig en stabil grund i försvarssystemteori, vetenskapliga metoder och systemarbete.

Under det andra året har du stor frihet att skräddarsy din egen inriktning med valbara kurser vid Försvarshögskolan eller lärosäten Försvarshögskolan samarbetar med.

Ledarskap inom militär verksamhet, 7,5 hp
Introduktion till militärt tänkande, 7,5 hp
Teori, försvarssystem, 15 hp

Metod i försvarssystem, 15 hp
Strategisk ledning av förmågeutveckling och materielförsörjning, 7,5 hp
Valbar kurs, 7,5 hp

Användbarhet och design av interaktiva system, 4,5 hp
Introduktion till folkrätt, krig och teknik, 3 hp
Masteruppsats, försvarssystem, 30 hp
Valbara kurser: 3 kurser om vardera 7,5 hp.

Exempel på valbara kurser (utbudet kan variera):

 • Cyberoperationer i antagonistisk miljö, 7,5 hp
 • Systemperspektiv på totalförsvaret, 4,5 hp
 • Hot och riskanalys, 7,5 hp
 • Kritiska säkerhetsstudier och teknologi, 7,5 hp
 • Logistik för försvarssystem, 7,5 hp
 • Taktiska och etiska aspekter på autonoma system, 7,5 hp
 • Praktik, 12 hp eller 15 hp

Anmälan

Vid anmälan ska du ladda upp de dokument som behövs för att stödja din behörighet till programmet. Det innebär bland annat ett dokumenterat, skriftligt självständigt arbete (kandidatuppsats) på antagning.se. Om din examen inte omfattar en kandidatuppsats kan du istället bifoga ett eller flera andra relevanta självständiga arbeten som exempelvis kursessäer. Endast den som inte skickar in en kandidatuppsats kan åberopa andra akademiska verk. Notera att alla redan utfärdade eller betygsatta handlingar ska bifogas till anmälan senast 1 februari 2023. För sent inkomna handlingar kommer inte att bedömas.

Personligt brev
Du bör ladda upp ett personligt brev om maximalt 500 ord där du beskriver varför du söker till programmet och hur du bedömer att din tidigare utbildning och/eller arbetslivserfarenhet kan bidra till försvars- och säkerhetssektorn efter examen. Det personliga brevet måste laddas upp i sin helhet på antagning.se för urval.

Ditt betygsmedelvärde (GPA)
Du ska ladda upp ett dokument där ditt betygsmedelvärde med följande fyra delar framgår:

1. Uträknat normerat betygsmedelvärde

Betygsmedelvärde räknar du ut från dina betyg som ingår i din kandidatexamen. Använd den här formeln:

Betygsmedelvärde = (Summan av (betyg på kurs multiplicerat med kursens antal högskolepoäng)) dividerat med totala antalet högskolepoäng som din kandidatexamen innehåller.

Om dina kursbetyg är angivna som bokstäver, formulera dem som siffror. Exempel: Betygsskala A-E, där E utgör lägsta godkända betyg: A=5, B=4, C=3, D=2, E=1. Betygsskala VG-G, där G utgör lägsta godkända betyg: VG=2, G=1.

2. Lägsta betyg för godkänt i ditt betygssystem

3. Högsta betyg i ditt betygssystem

4. Försäkran över att ditt uträknade värde är korrekt och sanningsenligt

Vissa högskolor och universitet anger betygsmedelvärde (GPA - Grade Point Average) på examensbevisen. Om ditt examensbevis har ett GPA så bifogar du det och behöver inte göra en egen uträkning.

Förlängd deadline för matematik
En förlängd deadline för kriteriet om matematik (3b eller 3c) är satt till 1 augusti 2023. Om du inte har matematik uppfyllt till ordinarie deadline 1 februari, behöver du nämna i ditt personliga brev att du har en aktiv plan för att uppfylla denna behörighet senast 1 augusti 2023.

Perioden för anmälan till programmet är öppen mellan 17 oktober 2022 och 16 januari 2023.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Poäng

120

Startperiod

HT-23

Startvecka

Vecka 35

Slutvecka

Vecka 22

Behörighet

Kandidatexamen eller en yrkesexamen omfattande minst 180 högskolepoäng, inkluderande ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande. Examen ska vara inom samhällsvetenskap, ingenjörsvetenskap, naturvetenskap eller annat relevant område eller ämne. Dessutom krävs kunskaper i matematik motsvarande Matematik 3b eller 3c, alternativt Matematik C, samt engelska motsvarande Engelska 6 eller Engelska B (med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska). Särskilda behörighetskrav krävs för vissa valbara kurser för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Undervisningsform

Normal

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Engelska

Kostnad

Studenter från land utanför EU betalar 900 kronor i ansökningsavgift och studieavgiften är 105 000 kronor per år.

Studietakt

100%

Urval

Urval sker på grundval av betygen från de högskolestudier som ger särskild behörighet och ett personligt brev. Bedömningen av betygen respektive det personliga brevet väger lika mycket.

Typ

Program

Praktik på Regeringskansliet

Hugo Hedén hittade masterprogrammet Utveckling av system för försvar och säkerhet när han sökte skärningspunkten mellan olika kunskapsområden och att befinna sig ”där ringarna möts”.

Arbetsgivarna står på kö

Filip Brolin kliver snart ut i en ljus framtid. Arbetsgivarnas behov är stort av personer som kan tolka mellan tekniska utvecklare och användare av system och hitta de bästa lösningarna.

Satelliter, komplexa system och samhällssäkerhet

En mikrosatellit som tar reda på hur vi undviker att jorden träffas av kometer – det är vardagen för Anton Lomaeus. Han är systemingenjören från KTH som hamnat i rymdindustrin.

Marika Ericson

Med civilt och militärt perspektiv

Marika Ericson är lärare på programmet Utveckling av system för försvar och säkerhet. Hennes fokus är cyberoperationer och teknologisk krigföring utifrån lagstiftningsperspektiv.

Max Guclu.

Systemutveckling för ett säkrare samhälle

Max Güclu berättar mer om utbildningen som riktar sig till ingenjörer, officerare och samhällsvetare med intresse för systemutveckling och jobb i försvars- och säkerhetssektorn.

Utbildning på Försvarshögskolan

Vi är det enda lärosätet i Sverige där civila och militära perspektiv på försvar, krishantering och säkerhet möts. Här ska du plugga om du vill jobba med morgondagens kriser och konflikter.

Dela:
Publicerad 2018-12-21 Uppdaterad 2023-03-17