Sök

Sök
 • Start
 • Innovation, försvar och säkerhet - masterprogram

Innovation, försvar och säkerhet — masterprogram

Det här är ett tvärvetenskapligt, internationellt masterprogram i skärningen mellan samhällsvetenskap och ingenjörsvetenskap. Utbildningen är framtagen i nära samarbete med myndigheter och företag i försvars- och säkerhetssektorn och ger dig kunskaper om hur tekniska system integreras med människor och organisation för att möta en komplex hotmiljö.

Observera att Innovation, försvar och säkerhet är det nya namnet på programmet som tidigare hette Utveckling av system för försvar och säkerhet. Namnbytet gäller från 14 september 2022.

Innovation, försvar och säkerhet är en tvåårig utbildning som leder till en masterexamen i försvarssystem. Programmet har två ingångar: den ena riktar sig till dig med officersexamen eller en samhällsvetenskaplig kandidatexamen, den andra riktar sig till dig med högskoleingenjörsexamen eller motsvarande. Första terminen läser du introduktionskurser som ger dig förutsättningar att klara fortsättningen av programmet oavsett bakgrund.

Framtida karriärmöjligheter

Utbildningen har få motsvarigheter i Europa och möter ett behov av en delvis ny yrkeskategori människor som stödjer kommunikationen mellan utvecklare och användare av system för försvar och säkerhet och som har förmåga att studera komplexa problem och möjligheter utifrån ett systemperspektiv. Tidigt i karriären har du som examinerad från programmet troligen en central roll i utvecklingsprojekt, medan du senare i karriären till exempel passar för ledande roller i styrningen av din organisations program och processer. Jobben finns till exempel vid myndigheter eller företag inom försvars- och säkerhetssektorn, inom krisberedskapsorganisationer på kommunal och regional nivå eller på företag i samhällskritiska branscher som energi, kommunikation, transport och infrastruktur. Med det helhetsperspektiv som programmet ger följer naturligtvis möjligheter även utanför sektorn – så det finns inga skarpa gränser för i vilka branscher din kunskap kan komma till nytta.

Exempel på tänkbara yrkesroller efter examen:

 • Användbarhetsledare
 • Användbarhetsanalytiker
 • Användbarhetsingenjör
 • Interaktionsdesigner
 • Interaktionsmodellerare
 • Kravanalytiker

Senare i karriären förutspås du kunna arbeta strategiskt inom organisationer med styrning och utveckling av verksamhetsprocesser, utvecklingsprogram och samarbeten.

Programmet ger också behörighet för nationell och internationell forskarutbildning.

Samarbete

Masterprogrammet Innovation, försvar och säkerhet har utvecklats och vidareutvecklas i samarbete bland annat med följande myndigheter, företag och organisationer:

 • BAE Systems AB
 • Consoden
 • FMV, Försvarets Materielverk
 • Försvarsmakten
 • Knowit Defence Technology AB
 • Kustbevakningen
 • Saab AB
 • SME-D
 • SOFF, Säkerhets- och försvarsföretagen

Om utbildningen

Utbildningen ger dig förståelse för de system som har förmåga att bidra till, eller påverka, ett samhälles försvar och säkerhet. Hur de utvecklas och används, och hur både tekniska och sociala komponenter samverkar i systemen.

Huvudämnet är försvarssystem, ett tvärvetenskapligt ämne med sociotekniskt perspektiv och med systemanalys som främsta problemlösningsstrategi. Metoder och teorier lånas också från andra ämnen inom samhällsvetenskapen eller ingenjörsvetenskapen.

Du kommer studera förutsättningarna för utveckling, anskaffning och användning av teknik och materiel för försvars- och säkerhetsförmågor. Statens behov är centrala för att avgöra vad systemen ska leverera och vilka krav som ska tillgodoses. Hänsyn måste tas till kraven från den unika verksamheten i sig, som till exempel väpnad strid och dess fysiska miljö, men också till traditioner, antagonistiska hot och folkrätten. Möjligheterna att tillgodose behoven begränsas ofta av en rad faktorer, särskilt ekonomi och industrins villkor. Du kommer därför lära dig att kritiskt granska, bedöma, analysera och kommunicera behov, krav och tekniska lösningar relaterade till försvars- och säkerhetsförmåga.

Utbildningens upplägg

Programmet kombinerar egna studier, föreläsningar och seminarier med övningar och möjlighet till praktik. Kurserna under det första året ger dig en stabil grund i försvarssystemteori, vetenskapliga metoder och systemarbete. Under det andra året har du stor frihet att skräddarsy din egen inriktning med valbara kurser på Försvarshögskolan eller lärosäten Försvarshögskolan samarbetar med.

Lärarna är aktiva forskare i försvarssystem eller stödjande ämnen och utbildningen genomförs i nära samverkan med försvars- och säkerhetssektorn. Försvarshögskolan har ett väletablerat samarbete med Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och även med privata aktörer i sektorn, vilket bidrar till ett praxisnära fokus i utbildningen och goda möjligheter att hitta praktikplats och göra examensarbete hos relevanta arbetsgivare.

Introduktion till ingenjörsvetenskap för samhällsvetare, 15 hp
(För dig med grundläggande examen om 180 hp, som inkluderar minst 90 hp studier inom området försvar, krishantering och säkerhet).

Ledarskap i officersprofessionen för ingenjörer, 7,5 hp
Introduktion till militärt tänkande för ingenjörer, 7,5 hp
(För dig med ingenjörsvetenskaplig bakgrund.)

Teori för försvarssystem, 15 hp
(Gemensam.)

Metod för utveckling av system för försvar och säkerhet, 15 hp
Strategisk ledning av förmågeutveckling, 7,5 hp
Valbar kurs, 7,5 hp

Användbarhet och design av interaktiva system, 4,5 hp
Introduktion till folkrätt, krig och teknik, 3 hp
Masteruppsats, 30 hp
Valbara kurser, totalt 22,5 hp

Exempel på valbara kurser:

 • Cyberoperationer i antagonistisk miljö, 7,5 hp
 • Fördjupning i systemperspektiv på totalförsvaret, 4,5 hp
 • Hot och riskanalys, 7,5 hp
 • Kritiska säkerhetsstudier och teknologi, 7,5 hp
 • Logistik för försvarssystem, 7,5 hp
 • Operativa och etiska aspekter på autonoma system, 7,5 hp
 • Praktik, 12 hp eller 15 hp
 • Taktiska och etiska aspekter på autonoma system, 7,5 hp
Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Poäng

120

Startperiod

HT-22

Startvecka

Vecka 35

Slutvecka

Vecka 22

Behörighet

Alt. ett: Högskoleingenjörsexamen eller motsvarande. Alt. två: Grundläggande examen om 180 hp, som inkluderar minst 90 hp studier inom området försvar, krishantering och säkerhet (t.ex. en svensk officersexamen). Examen ska innehålla ett dokumenterat, betygsatt skriftlig självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp. Dessutom krävs kunskaper i matematik motsvarande Ma 3b eller 3c, fysik motsvarande Fy 2 samt engelska motsvarande engelska B/engelska 6. Särskilda behörighetskrav gäller för vissa valbara kurser.

Undervisningsform

Normal

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Engelska

Kostnad

Studenter från land utanför EU betalar 900 kronor i ansökningsavgift och studieavgiften är 105 000 kronor per år.

Studietakt

100%

Urval

Urval sker på grundval av betygen från de högskolestudier som ger särskild behörighet och ett personligt brev. Bedömningen av betygen respektive det personliga brevet väger lika mycket.

Övrigt

Vid ansökan via www.antagning.se ska du ladda upp de dokument som behövs för att stödja din behörighet till programmet. Du bör också ladda upp ett personligt brev om maximalt 500 ord där du beskriver varför du söker till programmet och hur du bedömer att din tidigare utbildning och/eller arbetslivserfarenhet kan bidra till försvars- och säkerhetssektorn efter examen. Notera att alla redan utfärdade eller betygsatta handlingar ska bifogas till ansökan senast 1 februari 2022. Det personliga brevet måste laddas upp i sin helhet på antagning.se för urval. För sent inkomna handlingar kommer inte att bedömas. En förlängd deadline för kriteriet om matematik (3b eller 3c) samt fysik 2 är satt till 1 augusti 2022. Om du inte har matematik och fysik uppfyllt till ordinarie deadline 1 februari, behöver du nämna i ditt personliga brev att du har en aktiv plan för att uppfylla denna behörighet senast 1 augusti 2022. Perioden för ansökan till programmet är öppen mellan 18 oktober 2021 och 17 januari 2022.

Typ

Program

Praktik på Regeringskansliet

Hugo Hedén hittade masterprogrammet Utveckling av system för försvar och säkerhet när han sökte skärningspunkten mellan olika kunskapsområden och att befinna sig ”där ringarna möts”.

Arbetsgivarna står på kö

Filip Brolin kliver snart ut i en ljus framtid. Arbetsgivarnas behov är stort av personer som kan tolka mellan tekniska utvecklare och användare av system och hitta de bästa lösningarna.

Satelliter, komplexa system och samhällssäkerhet

En mikrosatellit som tar reda på hur vi undviker att jorden träffas av kometer – det är vardagen för Anton Lomaeus. Han är systemingenjören från KTH som hamnat i rymdindustrin.

Marika Ericson

Med civilt och militärt perspektiv

Marika Ericson är lärare på programmet Utveckling av system för försvar och säkerhet. Hennes fokus är cyberoperationer och teknologisk krigföring utifrån lagstiftningsperspektiv.

Systemutveckling för ett säkrare samhälle

Max Güclu berättar mer om utbildningen som riktar sig till ingenjörer, officerare och samhällsvetare med intresse för systemutveckling och jobb i försvars- och säkerhetssektorn.

Utbildning på Försvarshögskolan

Vi är det enda lärosätet i Sverige där civila och militära perspektiv på försvar, krishantering och säkerhet möts. Här ska du plugga om du vill jobba med morgondagens kriser och konflikter.

Arbetslivet med från start på mastern i försvarssystem

2020 börjar andra kullen på masterprogrammet i försvarssystem. Nytt för i år är att studenterna redan under de första veckorna får möjlighet att träffa tänkbara framtida arbetsgivare.

Dela:
Publicerad 2018-12-21 Uppdaterad 2022-09-23