Sök

Sök

Vision och strategi

Våren 2020 antog Försvarshögskolans styrelse en ny vision för lärosätet med nya mål för utbildning, forskning och samverkan och nyttiggörande.

Vision 2030 stakar ut riktningen för Försvarshögskolans fortsatta utveckling under perioden 2020-2030 efter 2018 års erhållande av fullständiga examensrättigheter.

— Jag är mycket stolt över vår nya vision och de ambitiösa mål vi satt för vårt lärosäte. För mig är de uttryck för den starka vilja till utveckling och det interna driv som präglar miljön på Försvarshögskolan. Samtidigt har omvärlden stora förväntningar på oss som vi vill leva upp till, säger rektor Robert Egnell.

Brett engagemang i visionsarbetet

Det är rektor som tillsammans med sin ledningsgrupp lett arbetet med att ta fram ny vision och strategi. Arbetet har pågått sedan augusti förra året och på olika sätt involverat medarbetare.

— Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare som bidragit med idéer och synpunkter i workshops, enkäter och i den slutliga remissrundan. Det har varit värdefullt att få olika perspektiv och synpunkterna har gett upphov till fördjupade diskussioner och förändringar i både innehåll och struktur, säger Robert Egnell.

Projektgrupp tar fram plan för implementering

Under hösten 2020 övergick Vision 2030 i en operativ fas. Rektor har tillsatt en projektgrupp under ledning av prorektor Malena Britz som ska se över lärosätets processer och hur verksamheten organiseras och leds för att identifiera vad som behöver förbättras för att målen i visionen ska uppnås.

— Vi har fått ett omfattande men väldigt roligt uppdrag, att se över verksamhetsstyrning, organisation och vårt kvalitetssystem så att skapa förutsättningar för oss att utvecklas och nå våra mål. Projektgruppen har tillgång till ett gediget underlag med olika analyser och har därmed ett visst försprång i arbetet, säger prorektor Malena Britz.

Utdrag ur Vision 2030

Försvarshögskolans verksamhetsidé

Försvarshögskolans uppgift är att skapa och förmedla kunskap inom området försvar, krishantering och säkerhet. Genom forskning, utbildning och samverkan bidrar Försvarshögskolan till svensk försvarsförmåga, totalförsvar, nationell och internationell säkerhet och hållbara demokratiska samhällen.

Övergripande mål för utbildning

Försvarshögskolans utbildning håller högsta nationella och internationella kvalitet och är ett attraktivt val för de mest motiverade och kvalificerade studenterna. För kompetensförsörjning och livslångt lärande är lärosätet förstahandsval för försvars- och säkerhetssektorn.

Övergripande mål för forskning

Försvarshögskolan är en nationellt och internationellt ledande forskningsmiljö med stor forskningsproduktion av högsta kvalitet och relevans inom området försvar, krishantering och säkerhet. Forskningen ger ny kunskap till försvars- och säkerhetssektorn och till vetenskapssamhället samt bidrar till Försvarshögskolans utbildningars forskningsanknytning.

Övergripande mål för samverkan och nyttiggörande

Försvarshögskolan är ett lärosäte med samhällsnyttan som grundsyfte. Samverkan genomsyrar alla delar av verksamheten. Vår forskning och utbildning är efterfrågad av relevanta aktörer inom försvars- och säkerhetssektorn. Vi är den självklara samarbetspartnern för, offentlig, privat och ideell sektor för kunskapsutveckling och kompetensförsörjning inom försvar, krishantering och säkerhet.

Dela: