Sök

Sök
Första veckan för Högre officersprogrammet 22-25. Självpresentationer och besök på mässen.

Vårt samarbete med Försvarsmakten

Försvarsmakten är vår största uppdragsgivare. Det gäller dels Högre officersprogrammet som är vår största uppdragsutbildning, dels uppdragsforskning inom ramen för Försvarsmaktens program för forskning och teknikutveckling (FoT).

Försvarshögskolans främsta uppgift är att ge officersutbildning på olika nivåer. Officersprogrammet är vår största anslagsfinansierade utbildning och Högre officersprogrammet (HOP) är vår största uppdragsutbildning, båda utförs i samarbete med Försvarsmakten.

Officersprogrammet är störst

Officersprogrammet med tre inriktningar utgör den största delen av Försvarshögskolans anslagsfinansierade utbildning. Programmet finansieras av anslag från Försvarsdepartementet. Under 2021 utbildades 469 officerare vid Officersprogrammet. Programmet ger inte rätt till studiemedel utan studenterna får fri kost och logi med flera förmåner från Försvarsmakten.

Försvarshögskolans största poänggivande uppdragsutbildning är det Högre officersprogrammet (HOP). Programmet i dess nuvarande form startade 2018 och leder till en masterexamen i krigsvetenskap. År 2021 började 155 officerer på programmet.

Kompetensutveckling är en viktig del av vår samverkansstrategi

Både före och efter akademiseringen av officersutbildningen har den varit uppbyggd för livslångt lärande med både längre och kortare återkommande utbildningsperioder under en officerskarriär. Ett arv från den gamla Försvarshögskolan som inrättades efter andra världskriget är att kompetensutveckla både militära och civila ledare inom totalförsvaret. Dessa kompetensutvecklande utbildningar bedrivs idag i uppdragsform och utgör en stor och viktig del av vår samverkansstrategi.

Försvarshögskolan ska vara förstahandsval för kompetensförsörjning och livslångt lärande för försvars- och säkerhetssektorn. Försvarshögskolans strategi innebär att utbildningarna i de flesta fall ska vara professionsinriktade och utvecklade i samverkan med den omgivande försvars- och säkerhetssektorn för att bidra till dess kompetensförsörjning och kunskapsutveckling.

Livslångt lärande under officerskarriären

Försvarshögskolans visions och strategidokument betonar också vikten av uppdragsutbildning och möjligheter till livslångt lärande. Detta dels genom att trycka på vikten av samhällsnyttan i verksamheten – vilket ställer höga krav på samverkan och nyttiggörande verksamhet för det omgivande samhället. Dels genom att betona Försvarshögskolans roll som mötesplats för civila och militära perspektiv, för teori och praktik, och för professionen och akademin. Detta sker inte minst genom uppdragsutbildningar för kompetensutveckling inom försvars- och säkerhetssektorn.

Uppdragsforskning för Försvarsmakten

Försvarsmaktens program FoT är viktig för att kunna bygga långsiktig operativ förmåga inom totalförsvaret samt för att kunna möta såväl kända och identifierade hot som okända händelseutvecklingar. Forskningen är förankrad i flera av officersutbildningens centrala ämnen och stödjer den forskningsförankring som officersutbildningen kräver.

Dela: