Sök

Sök
Tre män i samtal på chefskurs.

Kompetens­utveckla dig och din organisation

Vill du kompetensutveckla dig eller dina medarbetare? Då ska du titta närmare på våra uppdragsutbildningar.

Du kanske är chef, beslutsfattare eller handläggare med ansvar inom krisberedskap och/eller totalförsvar inom offentlig, privat eller ideell sektor. Kanske har du en roll inom Sveriges totalförsvar. Eller är officer och vill vidareutbilda dig? Kanske vill du investera i ledarskapsutbildning för en grupp chefer i din organisation? Eller behöver fräscha upp dina språkkunskaper? Våra uppdragsutbildningar finns inom områdena krisberedskap, ledarskap, informationssäkerhet, totalförsvarsjuridik, militära uppdragsutbildningar och språk.

Vem kan anmäla sig?

Arbetsgivare (juridisk person) inom såväl offentlig som privat sektor köper kursplatserna. Det betyder att du som privatperson inte kan anmäla dig.

Våra uppdragsutbildningar

Vi utbildar inom områden som vi kan och är bra på, som totalförsvar, säkerhet, krisberedskap och ledarskap. Nedan hittar du våra mest uppskattade utbildningar.

Strategisk chefsutveckling (SCU)

Strategisk chefsutveckling är en ledarskapsutbildning för chefer på hög strategisk nivå inom offentlig förvaltning, näringsliv och organisationer.

Strategiskt ledarskap inom samhällets säkerhet

Det här är ett strategiskt ledarskapsprogram för dig som arbetar med totalförsvar, krishanterings- och säkerhetspolitiska frågor på den internationella arenan.

Strategisk reservofficerskurs

Det här är en kurs för reservofficerare i den strategiska ledningsnivån inom totalförsvaret. Fokus i kursen är systemförståelse på en övergripande strategisk nivå.

Chief Information Assurance Officer (CIAO)

Här lär du dig balansera riskhantering mellan personal, processer och teknik för att uppnå verksamhetens mål.

Säkerhetsskyddschef - grundkurs

Kursen Säkerhetsskyddschef - grundkurs ger dig förutsättningar till ett proaktivt, systematiskt och metodiskt säkerhetsskyddsarbete i egen säkerhetsskyddsorganisation.

Säkerhetsskyddschef – fördjupningskurs

Den här kursen ger dig ökad förmåga att förankra säkerhetsskyddet i din ledningsgrupp och organisation genom att som säkerhetsskyddschef leda, planera och följa upp säkerhetsskyddsarbete.

webbutbildning-man

Grundläggande säkerhetsskydd

Webbutbildning som på ett lättillgängligt sätt lotsar dig igenom säkerhetsskyddets delar som exempelvis personalsäkerhet, informationssäkerhet och fysisk säkerhet.

Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar 1

Kursen ger dig kunskap om samhällets krisberedskap och totalförsvar och hur man arbetar inom området. Efter kursen kan du bidra i arbetet med att förebygga och hantera samhällsstörningar.

Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar 2

Kursen ger dig förutsättningar att utveckla fördjupade kunskaper att hantera samhällsstörningar över hela hotskalan och att fatta beslut inom samhällets krisberedskap och totalförsvar.

webbutbildning kvinna

Grundläggande webbkurs i totalförsvarsjuridik

Webbutbildning som på ett lättillgängligt sätt förklarar vad totalförsvaret är och lotsar dig igenom de lagar och regler som gäller vid höjd beredskap och krig.

Regelverk och ansvar i totalförsvaret

Den här kursen syftar till att utveckla din kunskap om totalförsvaret i Sverige utifrån både ett system- och lagstiftningsperspektiv.

Totalförsvarsjuridik - tillämpningskurs

Den här kursen ger dig förutsättningar att diskutera totalförsvarslagstiftningen och hur den i sin nuvarande form kan tillämpas.

Utveckling grupp och ledare

UGL är en ledarskapsutbildning för dig som vill utveckla dig själv som ledare och medarbetare.

Utvecklande ledarskap – UL

Ett utvecklande ledarskap är när ledaren har en ledarstil som utvecklar sina anställda och därigenom får en effektivare organisation.

Att leda genom andra

Indirekt ledarskap (IL) är för dig som har en eller flera organisatoriska nivåer mellan dig och medarbetarna.

Dela: