Sök

Militärhistorisk tidskrift

Militärhistorisk tidskrift är den enda i sitt slag i Norden och ges ut av Militärhistoriska sektionen vid Försvarshögskolan. Tillsammans med föregångaren Aktuellt och historiskt har den kommit ut sedan 1953

Sedan en tid tillbaka finns Militärhistorisk tidskrift bland nivå 1 publikationer hos norska Universitets- och högskolerådets publiceringsurval, den så kallade "norska listan".

Militärhistorisk tidskrift ges vanligtvis ut i december varje år. Tidskriften tillämpar kollegial granskning, peer-review, där inkomna texter granskas av två externa sakkunniga som bedömer den vetenskapliga kvalitén.

Tidskriftens mål är att företräda den moderna och vidgade synen på militärhistoria, och visa hur integrerat det militära systemet har varit i samhället.

Ambitionen är att vara ett samlande forum för nordisk militärhistorisk forskning. Under det senaste årtiondet har skribenter från de nordiska länderna, Frankrike, Storbritannien, Indien och Polen medverkat.

Vetenskapligt råd

Tidskriften har ett vetenskapligt råd som utses av Commission Suédoise d´Histoire Militaire, Svenska militärhistoriska kommissionen. Där ingår:

  • Tom Kristiansen , professor IFS Norge
  • Nils Bo Poulsen, professor Försvarsakademiet (Danmark)
  • Maria Sjöberg, professor Göteborgs universitet
  • Nils Erik Villstrand, professor Åbo akademi (Finland)
  • Gunnar Åselius, professor Försvarshögskolan

Redaktionskommitté 2016-2018

Piotr Wawrzeniuk (redaktör)
Fredrik Thisner (redaktör)
Fredrik Eriksson (redaktionssekreterare, CSHM:s representant)

Dela: