Sök

Forskning i fokus

Är du nyfiken på hur Försvarshögskolans forskning påverkar din vardag? Eller vill du veta mer om hur forskning fungerar och hur den kan bidra till ett säkrare samhälle?

Vår forskare studerar både militära och civila aspekter av försvar, krishantering och säkerhet. Forskningen handlar om allt ifrån säkerhetspolitik, civil krishantering och ledarskap under påfrestande förhållanden till krig, försvar och militära operationer.

Här kan du läsa intervjuer där några av våra forskare delar med sig av aktuell kunskap inom sina forskningsområden.

 

Tema: Covid-19-pandemin

Här samlar vi populärvetenskapliga artiklar om forskning inom bland annat krishantering, krisberedskap och samverkan relaterade till covid-19-pandemin.

Tuff start i yrkeslivet för nya officerare

I en studie som publicerats i tidskriften Armed Forces and Society undersöker forskare vid Försvarshögskolan hur nyutexaminerade officerare och specialistofficerare upplever inträdet i Försv...

Japanska kvinnors syn på säkerhet

I en artikel som publicerats i tidskriften Social Science Japan Journal undersöker forskare från Försvarshögskolan hur kvinnor i tre japanska intresseorganisationer ser på säkerhet och sä...

Rysk militär vilseledning i Afghanistan och på Krim

Här samlar vi populärvetenskapliga artiklar om forskning inom bland annat krishantering, krisberedskap och samverkan relaterade till covid-19-pandemin.

Oväntade ledarskapsutmaningar under internationella insatser

Hur väl förberedda är svenska förbandschefer som skickas ut på internationella insatser i FN:s regi? En ny rapport från Försvarshögskolan visar att ledarskapsutmaningarna snarare ligger i ha...

Vänskap mellan stater – vem kan man lita på?

Är stater rationella egoister som inte bryr sig om vänskapsrelationer, eller finns det utrymme för solidaritet och nära band? Det beror framför allt på hur maktbalansen och staternas förhåll...

Ökad självtillit efter fallskärmsutbildning

Att klara den militära fallskärmsutbildningen ger blivande officerare större tilltro till sin förmåga att leda under påfrestande förhållanden. Det visar David Bergmans avhandling, där han fö...

Högt stöd för försvarsmakten

Svenskarnas stöd för Försvarsmakten är relativt högt, men kunskaperna om verksamheten brister. Det visar en studie som nyligen publicerats i tidskriften Scandinavian Journal of Military Stu...

Hanteringen av vardagsbekymmer påverkar stressymptom

Veteraner som använder funktionella strategier för att tackla irritationsmoment i vardagen upplever färre stressrelaterade symptom. Men det finns vissa skillnader mellan kvinnor och män. –...

Framtidens krigföring i ryskt perspektiv

En stark västerländsk fiendebild och fokus på icke-militär krigföring är två aspekter som präglar den ryska synen på framtidens krig. Det visar de analyser av ryska militära och krigsvetensk...

Narcissismteori bidrar till förståelsen av stormakter

Kan stormaktspolitik förstås med hjälp av idéer hämtade från forskning om narcissism och narrativ psykologi? Det menar Linus Hagström, som i en ny artikel definierar fyra narrativa former –...

Resiliens och risk - klyftan mellan teori och praktik

I en nyutgiven bok – Resilience in the Pacific and the Caribbean: the Local Construction of Disaster Risk Reduction – analyserar Simon Hollis varför internationella utvecklingsprojekt ofta m...

”Det här öppnar för möjligheter att ifrågasätta det vi tar för givet”

Claudia Baisinis avhandling i filosofi undersöker hur våra invanda tankemönster påverkar hur vi resonerar och agerar i olika frågor. – Jag analyserar vad vi gör när vi pratar om ett visst f...

Att balansera risk och säkerhet

I sin avhandling undersöker Marcus Börjesson hur militär personal förhåller sig till risker och säkerhetsfrågor. Resultaten visar på faktorer som kan leda till negativa riskbeteenden, men oc...

Cybersäkerhet och etiska perspektiv på nolldagars sårbarheter

I en artikel i tidskriften Journal of Information Warfare lyfts frågan om när kunskap om så kallade nolldagars sårbarheter ska offentliggöras, eller om de ska hållas hemliga för att möjliggö...

Kvinnor och män skiljer sig åt i synen på säkerhetshot

Kvinnor är mer benägna att koppla säkerhetsfrågor som terrorism, militär makt och brottslighet till den personliga säkerheten, medan män i högre grad förknippar säkerhet med hot mot staten o...

Med intresse för militärens inflytande i politiken

Från terror till livräddning på Medelhavet. Docent Chiara Ruffas forskning är bred – men den röda tråden är civil kontroll av militären. Hon har bland annat publicerat rön som visar att terr...

Familjenätverk en del av den politiska ordningen

I boken ”Family Power: Kinship, War and Political Orders in Eurasia 500-2018” undersöker Peter Haldén hur stabila politiska system varit beroende av familjenätverk och idén om släktskap som...

Kriskommunikatörens roll under luppen

Kriskommunikatörens status och yrkesroll stärks av skarp kriserfarenhet och nära samarbeten med blåljusaktörer som polis och räddningstjänst. Men en stor del av kommunikatörens tid läggs på...

Varför misslyckas megaprojekt?

Projekt i mångmiljardklassen som involverar ett stort antal aktörer på olika nivåer blir allt vanligare. Lars Löfgren visar i sin avhandling att begrepp som förändringskultur, makt och insik...

Mjuk makt formar världspolitiken

Stephanie Winklers avhandling handlar om hur begreppet mjuk makt har utvecklats över tid och format världspolitiken. – Jag visar att akademiska begrepp inte bara beskriver verkligheten uta...

Totalförsvaret och icke-militär krigföring

Vilka är de mest effektiva sätten att hantera olika kombinationer av icke-militära hot som informationspåverkan, cyberkrigföring och subversiv krigföring? Det ska ett forskningsprojekt om ic...

När krisen går under radarn

Klimatförändringar, pandemier och cyberattacker. Det är exempel på så kallade smygande kriser som om de inte hanteras i tid kan få förödande konsekvenser. En forskargrupp vid Försvarshögskol...

Cyberattacker i folkrättens gråzoner

Cyberattacker anses vara ett av de största hoten mot vårt moderna samhälle. Men hotet ser kanske inte ut som man trodde under internets barndom i början av 2000-talet. Då fanns en oro för en...

Utbildningen om cybersäkerhet måste stärkas i hela samhället

Digitala attacker mot civila och militära mål ökar i omfattning. Johan Sigholm har i USA forskat om hur cyberförsvaret mot främmande makt och mot kriminella grupper kan stärkas. Hans tes är...

Svenskars uppfattningar om informationspåverkan

Vad vet vanliga svenskar om informationspåverkan? Vad oroar de sig för, och oroar de sig överhuvudtaget? Charlotte Wagnsson, professor i statsvetenskap, har i en forskningsstudie undersökt d...

Så ändrade Ryssland sin syn på krigets natur

Den ryska uppfattningen om krig ändrades på 2010-talet. Lärdomen var att internet och sociala medier är avgörande som icke-militära medel. Sverige måste bli bättre på att förstå Ryssland för...

Hur reagerar vi på uppmaningar om krisberedskap?

När Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) skickade ut broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” till alla Sveriges hushåll 2018 var det den största svenska informationssatsninge...

Forskning om chefer som gör skada

Chefers destruktiva ledarbeteenden sätter betydligt djupare spår hos människor än vad ett gott ledarskap gör. Ändå har ledarskapsforskningen länge fokuserat på det positiva. Men nu ser Maria...

Vanligt med skilsmässa efter utlandstjänst

Att kombinera familj och karriär är en utmaning för många. Men vad händer med förhållandet när partnerns jobb går ut på att arbeta långa perioder i en krigszon?

Sammanhållning grunden i de flesta arméer

Vad är det som skiljer en rebellarmé och en västerländsk armé? Inte särskilt mycket, visar Ilmari Käihkö i sin avhandling Bush Generals and Small Boys Battalions – Military cohesion in Liber...

Vilka egenskaper förenar de som stannar inom försvaret?

Vad är det som får soldater att stanna inom försvaret? Och vad krävs för att få fler att göra det? Är det någon skillnad mellan motiven hos yrkessoldater och värnpliktiga? De här frågorna ha...

Krigsdekorationer som en del av den moderna statens politik

Personligt mod är titeln på Magna Robertssons avhandling om veteranpolitikreformen 2010 och de nya krigsdekorationerna. Den visar att den moderna statens mjuka styrning också omfattar normer...

Dela: